Browsing: TrustScore

ในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การลงทุนออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ อย่างไรก็ตาม การลงทุนออนไลน์ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่ปลอมตัวเป็นบริษัททางการเงิน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนี้ TrustFinance แพลตฟอร์มรีวิวด้านการเงิน ได้พัฒนาระบบคะแนนที่เรียกว่า TrustScore เพื่อเป็นตัวช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของบริษัททางการเงิน การคำนวณ TrustScore TrustFinance ใช้ 6 ปัจจัยหลัก ในการคำนวณคะแนน สะท้อนภาพรวมที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้เกี่ยวกับบริษัท 1.…