Browsing: หลอกลงทุนออนไลน์

รวมรายชื่อโบรกเกอร์อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงประจำเดือน มกราคม 2567 เนื่องจากได้มีประกาศเตือนภัยจากหน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและควบคุมตลาดทางการเงินในสหราชอาณาจักร โดยคำเตือนนี้ได้ระบุว่าโบรกเกอร์เหล่านี้อาจให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA นั่นหมายความว่าโบรกเกอร์นี้อาจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่ FCA กำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนในประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง TrustFinance ได้รวมรายชื่อโบรกเกอร์อันตรายที่คุณควรเลี่ยงก่อนที่จะสูญเสียเงินลงทุนมาไว้ ดังนี้ MayFairPlus ALVATRADE…

รวมรายชื่อโบรกเกอร์อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงประจำเดือน ธันวาคม 2566 เนื่องจากได้มีประกาศเตือนภัยจากหน่วยงาน Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการคุ้มครองและควบคุมตลาดทางการเงินในสหราชอาณาจักร โดยคำเตือนนี้ได้ระบุว่าโบรกเกอร์เหล่านี้อาจให้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก FCA นั่นหมายความว่าโบรกเกอร์นี้อาจไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่ FCA กำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนในประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง TrustFinance ได้รวมรายชื่อโบรกเกอร์อันตรายที่คุณควรเลี่ยงก่อนที่จะสูญเสียเงินลงทุนมาไว้ ดังนี้ SavetrustFx ForrestFX…

การลงทุนออนไลน์เป็นช่องทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน จึงควรศึกษาข้อมูล เพื่อป้องกันการโดน “หลอกลงทุนออนไลน์”