Author: content5

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex คือตลาดการเงินขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก Forex กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้กำไรจากความผันผวนของอัตราสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่มักมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Forex ด้วยเหตุนี้ ทาง Trustfinance จึงได้จัดทำบทความนี้ขึ้นมา เพื่อให้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับตลาด Forex มากขึ้น 1. Forex เป็นวิธีสร้างรายได้ที่ง่าย…